Aby veci verejné boli spravované hodnotovo založenými ľuďmi.

ZASADY OCHRANY A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste našim zákazníkmi, partnermi, podporovateľmi, členmi v našich vzdelávacích a iných odborných programoch, odberateľmi noviniek alebo návšteníkmi našich webstránok, zverujete nám svoje osobné údaje novinek.

My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme nezisková organizácia Vedomostná platforma o politike, n.o., IČO: 45 743 185,

DIČ: 2024107811, so sídlom Trnavská cesta 26, Bratislava 82108 registrovaná pod registračným číslom: OVVS-41995/4382/014-NO.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. Čísle +421 948 101 929 alebo na e-mail: info@politics.education.

Prehlasujeme

Prehlasujeme,  že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda:

- ak budeme Spracovávať vaše osobné údaje, bude to len na základe platného právneho dôvodu, a to najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či prideleného súhlasu,

plníme  podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vaších práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracuvávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodů (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy:
  vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne číslo, rok narodenia, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy a poskytovaniu vzdelávacích a iných všeobecne prospešných aktivít  (vrátane zasielania přístupov do webovej aplikácie pre účastníkov našich programov, zasielanie a účasť na online kurzoch, apod.)
 • vedenia účtovníctva
  V prípade, že ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing - zasielanie newsletteru a informácií o podujatiach
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ho najčastejšie otvárate, využívame za účelem priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z dôvodu oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 6 rokov od poslednej objednávky/prihlásenia sa do programu.

  Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 6 rokov od jeho pridelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolat použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích strán alebo využiť e-mailovou adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je môžné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom naších kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia - živé akcie napr.stretnutia Akadémie dobrej politiky, vzdelávacie akcie, konferencie a semináre,  pre účely newslettrov, záverečných a výročných spáv, a informovaní o našich aktivitách prostredníctvom našej webstránky.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na webe zdržujete a z akej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobení zobrazenia webových stránok vnímáme ako náš oprávnený záujem správcu, nakoľko veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prezerať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chráníme osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chráníme ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme/nedokáži zajistit vlastními silami,  využíváme/využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my/já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
 • Facebook
 • Google
 • Ing.Ľubomír Lukačovský - účtovnícka spoločnosť.

Je možné, že sav budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania.  Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečení a kvalitu spracovania ako sami na seba.

Poskytovanie údajov mimo Európskú úniu

Všetko spracovanie osobných údajov bude realizované na území EÚ alebo údaje Spracuvávame výlučne v rámci Europskej unie alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv uplatniť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@politics.education.

Máte právo na informácie, ktoré je splnené aj touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme do 20 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a proče.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak máte dojem, že spracuvávame vaše nepresné údaje, domnievate se, že vykonávame spracovanie nezákonne ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií).

Právo na přenositelnost

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu rovnako potrebujeme minimálne 20 dní na spracovanie.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutí)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutí). Nechceme na vás zabudnúť  ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje od nás/ z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovávateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 35 dní.

V niektorých prípadoch sme zaviazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade preto vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak sa najskôr obrátite na nás a budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme vaše podpozrenie preskúmali a vykonali v prípade potreby nápravu.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov, informácií o našich aktivitách a pozvánkach

E-maily s inšpiráciami, informácie o možnostiach stáží a pracovných ponúk, články, info s produktami a službami vám posielami pokiaľ ste našimi bývalými alebo súčasnými zákazníkmi na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkmi, partnermi alebo členmi v našich programoch zatiaľ nie ste, posielame vám tieto informácie na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom maili.

Mlčanlivosť

Dovolujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinni zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť přrtom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žádnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.